مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تعرفه عضویت سال 1395
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
خرید000 910 3افراد عادی 1
000 120 3دانش آموزان - دانشجویان 2
000 737 2بازنشستگان دولت - طرح تکریم بالای 65 سال3
خرید 000 40خرید بلیط پارکینگ 4
000 564 1خانواده درجه یک معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران
(با معرفی نامه رسمی بنیاد شهید)
5
000 500 19گلف افراد ايراني بدون خريد بليط6
000 135صدور کارت عضویت7
000 000 7افراد خارجی8
000 000 48گلف افراد خارجی بدون خرید بلیط9
000 000 15گلف افراد خارجی با خرید بلیط10
خرید000 125بلیط یکبار ورود مهمان ، افراد ایرانی11
000 190بلیط یکبار ورود مهمان ، اعضای خارجی12
000 400المثنی13