مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1395/10/08
موضوع: بهره برداري از فضايي جهت ايجاد تكنولوژي اسكن سه بعدي در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/11/03
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/10/13 الی 1395/10/20
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1395/10/08
موضوع: بهره براري از فضايي جهت كارواش واقع در پاركينگ غربي مجموعه انقلاب/نوبت2
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/11/03
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/10/13 الی 1395/10/20
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1395/10/08
موضوع: بهره‌برداری از يكباب رستوران (فود كورت) شامل تعدادي غرفه بانضمام ساير متعلقات آن درمجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/11/03
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/10/13 الی 1395/10/20
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1395/10/08
موضوع: بهره‌برداری از سالن بدنسازي آقايان و ساير امكانات وتاسيسات جانبي درمجموعه ورزشی انقلاب/نوبت2
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/11/03
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/10/13 الی 1395/10/20
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1395/09/28
موضوع: بهره‌برداري از فضايي جهت سوپر ماركت بانضمام انباري و ساير امكانات واقع در مجموعه ورزشي انقلاب
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشي انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1395/10/19
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1395/09/30 الی 1395/10/07